Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Centrum e-Edukacji

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum e-Edukacji.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dla obrazów nie została zapewniona alternatywa w postaci tekstu co może być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu
 • Pliki pdf są częściowo dostępne, brak alternatywnych tekstów przy zobrazowaniu plików, co może utrudniać odczyt podczas użycia czytnika ekranu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Dudasz.
 • E-mail: adudasz@pk.edu.pl
 • Telefon: 789 356 228

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Centrum e-Edukacji dr Beata Strycharz-Szemberg
 • Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 • E-mail: szemberg@pk.edu.pl
 • Telefon: 126282952

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje i oświadczenia

Centrum e-Edukacji przygotowuje się do wprowadzenia narzędzia rozszerzającego funkcjonalność strony w zakresie dostępności treści.